Home

Polohová energie tělesa

Polohová energie se při některých dějích přeměňuje na pohybovou energii tělesa a naopak. Může také docházet k přenosu energie na jiná tělesa. Př. skákající míček, skate na U-rampě, závaží na pružině, kyvadlo, bungeejumbing, apod Potenciální energie (též polohová energie) je druh energie, kterou má každé těleso nacházející se v potenciálovém poli určité síly

pohybová a polohová energie

 1. Výšce (čím větší výška, tím větší polohová energie) Polohovou energii tělesa v gravitačním poli Země vypočítáme ze vztahu E p = m . h . g Kde m je hmotnost, h je výška a g je gravitační konstanta. Pokud je hmotnost v kg, výška v metrech a g = 10 N/kg, pak polohová energie je v Joulech. Zvláštní vlastnost polohové.
 2. Polohová energie tělesa v gravitačním poli Země závisí na jeho hmotnosti a výšce. Čím výš těleso zvedneme, tím větší polohovou energii mu dodáme. Čím větší je hmotnost tělesa, tím větší je jeho polohová energie
 3. POTENCIÁLNÍ (POLOHOVÁ) ENERGIE je skalární fyzikální veličina, která charakterizuje vzájemné silové působení těles. TÍHOVÁ POTENCIÁLNÍ ENERGIE HB (tělesa) o hmotnosti m, který je v určité výšce h nad povrchem Země, je určena prací W, kterou vykoná tíhová síla F G o velikosti F G = mg při jeho přemístění nad povrch Země
 4. •Odpověď: Polohová energie sýkorky je 22,5 J. • Má každé těleso, které se pohybuje. • Velikost závisí na hmotnosti tělesa a na jeho rychlosti
 5. rozpínání tělesa je konána práce (působí se silou proti mezimolekulárním silám), proto polohová energie tělesa roste. Zvyšováním vnitřní energie se projeví na zvýšení rychlosti molekul, tedy větší kinetické energii a tím i vyšší teplotě tělesa. To platí i naopak

10_ Energie pohybová, polohová, pružnosti, tepelná, atd. tělesa mající energii mohou konat práci Energie pohybová - kinetická je energie spojená s pohybem tělesa těleso v klidu má nulovou pohybovou energii Závisí na: hmotnosti tělesa- přímo úměrně(kolikrát větší hmotnost, tolikrát větší energie Polohová energie tělesa; Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa ; Listopad. Výpočet příkladů na pohybovou a polohovou energii; Shrnutí - energie a pohybová energie: pracovní list 1, polohová energie a přeměna energií: pracovní list 2 a otázky z písemek; Vnitřní energie a její změna vykonáním prác Energia, ktorú má teleso v gravitačnom poli Zeme, nazývame polohová (potenciálna) energia a označujeme ju Ep. Jej príčinou je gravitačná sila, ktorou je teleso priťahované k Zemi. Veľkosť polohovej energie v gravitačnom poli Zeme sa rovná práci, ktorú sme vykonali pri zdvihnutí telesa do určitej výšky Ep = W

1.6. POLOHOVÁ ENERGIE TĚLESA m h (s) W=mgh = Fs ! # $ % ! h. Title: Microsoft Word - 1.6.doc Author: Private Created Date: 8/12/2007 1:06:21 P •02) Polohová (potenciální) energie: Z latinského slova potentialis - možný, značíme ji Ep, Potenciální energie je rovna práci, kterou musíme vykonat při zdvižení tělesa do nějaké výšky. Jednotkou je opět J (Joule). Pro velikost polohové energie platí: Polohová energie tělesa závisí na jeho hmotnosti a poloze v gravitačním pol E p = polohová energie, kterou má těleso hmotnosti m ve výšce h nad Zemí. Je to také práce, potřebná ke zvednutí tělesa hmotnosti m do výšky h. PŘ: Spočti E p kbelíku (15 kg) ve 20 m výšce nad zemí. m = 15 kg; h = 20 m; E p = ? E p = m.g.h E p = 15×10×20 E p = 3000 J Kbelík má polohovou energii 3 kJ. 3 kJ je: - polohová. Energie. Energie je schopnost tělesa konat práci. Mechanická energie: 1. kinetická (pohybová) - má ji pohybující se těleso 2. potenciální (polohová): - mají ji tělesa, která jsou v silovém poli jiného tělesa a také pružně deformovaná tělesa

Potenciální energie - Wikipedi

 1. Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso.Je to tedy práce, kterou musíme vykonat, abychom urychlili těleso na určitou rychlost.Velikost kinetické energie tělesa, vykonávajícího posuvný pohyb závisí na jeho hmotnosti a rychlosti.Vykonává-li těleso rotační pohyb, závisí jeho energie na úhlové.
 2. Energie je schopnost těles vykonávat práci. Energie: 1.) kinetická (pohybová) energie E k; 2.) potenciální (polohová) energie E p 1.) Kinetická energie. Kinetickou energii má každé těleso, které je v pohybu 2.) Potenciální tíhová energie. Potenciální energii má každé těleso, které stojí v určité výšce nad Zemí
 3. POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE. Energie; Pohybová energie tělesa; Polohová energie těles; Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa; Pohybová a polohová energie; VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO. Látky jsou složeny z částic; Proč se tělesa zahřívají při tření. Vnitřní energie; Vnitřní energie, změna vnitřní.
 4. Energie, o kterou se zvýšila vnitřní energie, je vlastně práce, kterou kámen vykonal při svém pádu (při pádu se měnila polohová energie na pohybovou, po dopadu se přeměnila tato energie zvýšením teploty kamene i země v místě dopadu). Počítáme tedy práci: m = 4 kg => F = 40 N s = 180 cm = 1,8 m ----
 5. Pohybováenergie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Iva Stupková. Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

1.7 Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa . 1. Míč vyhodíme do výšky. Vyber správné tvrzení při letu míče vzhůru: polohová i pohybová energie se zmenšuje že je pohybová energie 50 J. Jak velká je v tento moment polohová energie? 300 J 400 J 0 J 50 J 10.. Pohybová energie tělesa padajícího z určité výše; Pohybová energie částic a polohová energie silového působení částic; Polohová energie tělesa zvednutého nad vodorovnou podložku; Tepelná výměna mezi tělesy nastane: Stýkají-li se tělesa stejné teplot

Na čem závisí polohová energie v gravitačním poli Země? času, který je potřeba k zvednutí tělesa do určité výšky výkonu, který musí mít stroj k zvednutí tělesa do dané výšky nelze vyjádřit . 5. V jaké jednotce udáváme polohovou energii? W (Watt) J (Joule) s (sekunda). Poznámka: Změnila (zvětšila) se polohová energie tělesa. Otázka číslo 12: Do první ze tří stejných sklenic nalijeme etanol, do druhé rtuť a do třetí vodu. Všechna tři kapalná tělesa mají stejnou hmotnost a stejnou počáteční teplotu. Nádoby vložíme současně do téže horké vodní lázně o stálé teplotě 50 °C Mechanická energie - energie - vyjadřuje schopnost tělesa konat práci - pdf: energie.pdf-pohybová energie - E K - má ji pohybující se těleso- polohová energie - E P - má ji těleso ve výšce Polohová energie (potenciální) - souvisí s polohou tělesa (v gravitačním poli Země

Pohybová energie. Polohová energie. Přeměna energie. Práce s kladkami. Zahřívání těles, tepelná výměna vedením. Tepelná výměna prouděním. Teplo tělesem přijaté nebo odevzdané. Měrná tepelná kapacita. Tepelné záření. Sluneční záření. Pístové spalovací motory. Složení látek. Změny skupenství látek. 1. Jaderná energie ve Slunci 2. Světelná energie (koloběh vody) 3. Chemická energie 4. Mechanická energie - pohybová 5. Mechanická energie - polohová Příklady přeměny energie Člověk a ostatní živočichové přeměňují chemickou energii v potravě na energii mechanickou. Energie proudícího vzduchu (větru) pochází od Slunce polohovÁ energie polohovou energii mÁ kaŽdÉ tĚleso, kterÉ je v nĚjakÉ vÝŠce proto je nutnÉ vŽdy vztahovat k nĚjakÉmu mÍstu, aby bylo moŽno urČit danou vÝŠku takovÉmu mÍstu ŘÍkÁme nulovÁ hladina polohovÁ energie je rovna prÁci, kterou potŘebujeme na zvednutÍ tĚlesa do danÉ vÝŠky nad nulovou hladinu polohovÁ.

Tematický okruh: Energie Téma: Pohybová a polohová energie tělesa Druh učebního materiálu: Test Anotace: Test je určen k ověření znalostí o pohybové a polohové energii tělesa a o jejich vzájemných přeměnách. Zdroj obrázku: Auto POLOHOVÁ A POHYBOVÁ ENERGIE POHYBOVÁ ENERGIE - energie, kterou má pohybující se těleso. závisí na: o rychlosti tělesa - čím vyšší rychlost - tím vyšší energie projektil vystřelený ze střelné zbraně má vysokou rychlost (pohybovo Polohová energie. Polohová (potenciální) energie je druh mechanické energie, kterou těleso získá při zvyšování své nadmořské výšky. Značíme ji E. P. Při zdvižení tělesa do této výšky vykonal jeřáb práci. Vykonaná práce zůstala uchována v polohové energii tělesa. W = F . s. E P = m . g .

Pohybová a polohová energie Fyzika-sandra

Odpovědi 1. Polohová energie závisí na hmotnosti m, gravitačním zrychlení g a výšce h.Vzorec =∙∙ℎ 2. Pohybová energie závisí na hmotnosti m a rychlosti v.Vzorec = ∙2 2 3. Pohybová energie je maximální na začátku pohybu míčku Polohová energie tělesa bude nulová a naopak kinetická energie maximální. Podle zákona zachování mechanické energie latí, že při všech mechanických dějích probíhajících v izolované soustavě těles se mění potenciální energie na energii kinetickou a naopak, přičemž jejich součet je stálý - Polohová energie se rovná práci vynaložené na zvednutí t ělesa do této výšky. Ep= G · h (G = m · 10 ) E p = m · 10 · h - Polohová energie je tím v ětší, - čím má t ěleso v ětší hmotnost. - čím je t ěleso ve v ětší výšce. Cvi čení: a) Porovnej p ředpokládané polohové energie dvojic obrázk ů Žák se seznámí s pojmem polohová energie a jejím výpočtem. Dokáže určit, která tělesa mají polohovou energii. 1. ZŠ Sedlčany; Primáře Kareše 68; 264 01 Sedlčany; www.1zs-sedlcany.cz Klíčové kompetence : Kompetence k učení a řešení problému VY_32_INOVACE_14 Polohová energie Fyzika 8.ročník Jaromír He

Potenciální energie - FYZIKA 00

Fyzika v 8.r. - webzdarm

Energie a její formy; Na obě tělesa působí zpočátku stejná odporová síla, ale protože jedno je lehčí, bude mít na toto lehčí těleso odporová síla větší vliv (malou silou lehké těleso zastavíte, ale těžké už ne) a tak bude lehké těleso vlivem odporu vzduchu zpomalovat rychleji. Z toho vyplývá, že těžké. Polohová energie tělesa. Žáci budou schopni vysvětlit, co je to polohová energie tělesa. Do úvah budou schopni zahrnout i pružinu. Stupeň: Základní 2. stupe. Stejně jako v případu volného pádu, bude zde kinetická energie nulová EkA = 0. Potenciální polohová energie zde bude maximální EpA = m g h. Celková mechanická energie tělesa je EcA = EkA + EpA = m g h. Přejdeme do bodu B do kterého dorazí těleso za čas t. Energie počítáme úplně stejným způsobem jako v řešeném. Polohová (potenciální) energie tělesa Těleso v gravitačním poli Země má polohovou energii. Polohová energie tělesa závisí na jeho hmotnosti a výšce, ve které se nachází. Také protažená nebo stlačená pružina, stlačený plyn nebo pružně zdeformované těleso mají polohovou energii pružnosti Jednoduchý pokus s merkurem na pochopení potencionální energie

Polohová energia telesa - O škole - Deti a m

 1. Polohová energie kamene ve výšce: E p = m · g · h = 5 · 10 · 15 J = 750 J. Stejnou pohybovou energie bude mít kámen při dopadu, pokud zanedbáme odpor prostředí. 3. Pohybová energie dělové koule po výstřelu je E k = 1 — 2 m · v =2 470 kJ. V největší výšce bude pohybová energie nulová a polohová energie bude rovna 470 kJ
 2. Teplo, které přijme chemicky stejnorodé těleso, je přímo úměrné hmotnosti tohoto tělesa a změně teploty. Zobecnění ZÁKONA ZACHOVÁNÍ ENERGIE Při dějích probíhajících v izolované soustavě těles zůstává součet kinetické, potenciální a vnitřní energie konstantní
 3. Výšce (čím větší výška, tím větší polohová energie) Polohovou energii tělesa v gravitačním poli Země vypočítáme ze vztahu . kde m je hmotnost, h je výška a g je gravitační konstanta. Pokud je hmotnost v kg, výška v metrech a g = 10 N/kg, pak polohová energie je v Joulech. Zvláštní vlastnost polohové energie.
 4. Energie popisuje stav tělesa = těleso má energii. Kinetická (pohybová) energie. Ek - je skalární veličina, která charakterizuje pohyb hmotného bodu vzhledem ke zvolené vztažné soustavě; Ek =1/2 mv(2) [Ek = J] velikost Ek záleží na volbě vztažné soustavy; Potenciální (polohová) energie (v gravitačním poli Země

Jak se označuje fyz. veličina energie? Jaké má jednotky? Jak souvisí energie s prací? Uveď příklad, kdy se konáním práce energie tělesa zvýší. Uveď příklad, kdy se konáním práce energie tělesa sníží. Jak těleso získá polohovou energii? Na čem závis - polohová energie tělesa, vzájemné přeměny energie Vnitřní energie- vnitřní energie- jak se tělesa zahřívají při tření a při srážkách- Jouleův pokus Měření tepla- změna vnitřní energie, jak měříme tepl Kinetická energie (jednotka Joule) je energie tělesa schovaná v jeho rychlosti. Tělesa se sama od sebe nepohybují, něco jim muselo dodat energii. Kinetická energie si odvodíme na tom, že těleso v klidu o hmotnosti m musí být roztlačeno silou F , která tělesu dává určité zrychlení, které zvyšuje rychlost v Práce‚ výkon‚ energie. 1.1. Mechanická práce: zavedení pojmu práce ve fyzice, fyzikální veličina práce a její výpočet. Příklady na výpočet práce. Výkon: zavedení pojmu, výpočet práce z výkonu a času, účinnost. 1.4. Energie: Pohybová a polohová energie tělesa, zákon zachování energie

Potenciální (polohová) energie tělesa v gravitačním poli země závisí na hmotnosti tělesa a výšce, ve které se nachází. Čím je větší hmotnost tělesa, tím je v.. pohybová energie. Vnitřní energie tělesa se zvyšuje. 7. Pokud těleso mění své skupenství z kapalného na pevné, zmenšuje se vzdálenost jeho částic a snižuje se jejich polohová energie. Vnitřní energie tělesa se snižuje. 8. Pokud těleso ochlazujeme bez změny skupenství, jeho částice se zpomalují a snižuje se jejic polohová (potenciální) energie tělesa závisí na jeho hmotnosti a poloze v gravitačním poli (zpravidla ji vztahujeme k povrchu Země, kde je hodnota polohové energie nulová) čím větší je hmotnost tělesa, tím. větší je jeho polohová energie. čím vyšší je jeho poloha vzhledem. k nulové hladině (např. povrc

Je vyjádřením práce, kterou je potřeba vynaložit na zvednutí tělesa. V praktických situacích se polohová energie změní v kinetickou a naopak velmi snadno. Představte si vozík na horské dráze. V momentě, kdy se řítí po trati směrem dolů, dosáhne v nejnižší části svojí maximální kinetické energie ukryta energie Energie je schopnost tělesa konat práci. Energii nelze vyrobit ani zničit. Můžeme jen přeměňovat různé formy energie. Např.: elektrická, chemická, jaderná, světelná, mechanická. Také teplo je jistým druhem energie. Mechanická energie: polohová a pohybová. ----- Potenciální energie pohybová energie tělesa závis Polohová . energie (potenciální) Tuto energii má těleso, které je vzhledem k jinému tělesu v určité poloze (výšce). Např.: Polohová . energie (potenciální ) Uvažte, jaký druh mechanické energie má Energie Těleso musí mít energii, aby mohlo konat práci Uf, to byla práce To jsem si pochutnal !!!! Různé druhy energie Mechanická Elektrická Tepelná Chemická Jaderná Světelná Energie je fyzikální veličina má značku E a jednotku J (joule) Jestlipak víte, že krajíc chleba s máslem obsahuje asi 315 kJ energie S touto energií můžete 6 minut klusat, 10 minut jet na kole.

Práce, výkon, energie (rozpracováno

Aby tělesa mohla při vzájemném silovém působení vykonávat práci, musí získávat energii. Jak se vypočítá tíhová potenciální energie, kterou nazýváme polohovou energií? Práce je způsob, jak tělesu předat mechanickou energii, ale platí to i naopak. Všude, kde je přírůstek nebo úbytek mechanické energie, tam se koná práce Mechanická energie. 1) Jakou polohovou energii má medicimbal o hmotnosti 5 kg, když leží na poličce ve výšce 1,5 metru nad zemí. /75 J/ 2) Vysokozdvyžný vozík zdvihl paletu se zbožím o hmotnosti 400 kg vzhůru do výšky 2 m

Vnitřní energie tělesa ­ opakování Atomy se v látce neustále pohybují Čím je látka teplejší, pohybují se atomy rychleji tím se zvětšuje jejich pohybová energie Mohou se také přitahovat nebo odpuzovat, to souvisí s jejich polohou tuto energii nazýváme potenciální (polohová Pohybová energie tělesa závisí na jeho rychlosti a hmotnosti Těleso o hmotnosti m zdvižené do výšky h nad povrchem Země má polohovou energii. Polohová, cizím slovem potenciální energie se značí E p Polohová energie tělesa se při některých dějích přeměňuje na pohybovou energii tělesa a naopak. 2

Mechanická práce, výkon, energie

13. Kdy je pohybová(polohová) energie tělesa nenulová?(Když je jeho výška nad povrchem Země nulová.) 14. Jak můžeme zvýšit velikost pohybové(polohové) energie? 15. Má cestující, který sedí v jedoucím autobusu, pohybovou energii - 1. vzhledem k podlaze autobusu? - 2. k vozovce Polohová energie tělesa Co je polohová Energie Stránka. Polohová energie v gravitačním poli Země 1 Stránka. Polohová energie v gravitačním poli Země 2 Stránka. Další typy polohové energie Stránka. Příklad Stránka. Diskuze k tématu Polohová energie Fórum. Internetové odkaz 2) Polohová energie tělesa - souvisí s polohou tělesa - značka - E p-jednotka - 1J (Joule) m hmotnost tělesa [kg] E p = m.g.h g gravitační zrychlení, g = 10 W = F . s h výška nad podložkou [m] Ep = práci, kterou vykonáme při zvedání tělesa v gravitačním pol Dělení forem energie:? Potenciální ? skrytá, polohová? Kinetická ? energie pohybujícího se tělesa Jednotky pro energii a výkon Podle Mezinárodní soustavy jednotek SI je joule ( J ) hlavní jednotkou pro měření energie ( i pro měření tepla a práce ). Tato jednotka vyhovuje fyzikům Uč se zábavně a efektivně! Vytvoř si vlastní hru, kterou pak sdílej s ostatními nebo si zahraj stovky úloh z předmětů, co se učí ve školy i dalších, na které škola zapomíná

PPT - Creation IP&RK PowerPoint Presentation, freeKinetická energie: Pohyb a klid jsou relativní | ElektřinaPodpora výuky - RejzekLu: MalováníOpakování učiva 8
 • Útulky praha.
 • Laserová tiskárna dpi.
 • Pečená krkovice plátky v troubě.
 • Recovery překlad.
 • Small tattoo heart.
 • Recept cuketa se žampiony.
 • Cvičení po lymfatické masáži.
 • Bolest břicha v těhotenství při chůzi.
 • Skydiving wikipedia.
 • Surveillance.
 • Nejkrásnější citáty o víně.
 • Sc 240 pendolino košičan.
 • Stickman war.
 • Nejvýdělečnější hry.
 • Css text vertical align.
 • Model rodinneho domu.
 • Kloubní hra.
 • Helgoland mapa.
 • Průměrná velikost nohy muže.
 • Nejkrásnější citáty o víně.
 • Preparace vlasů.
 • 6 měsíční miminko se nepřetáčí.
 • Pohony bran bazar.
 • Orchidej v květináči cena.
 • Css table from divs.
 • Sanka ocista.
 • Alergie na presnidavku.
 • Paleo sladké recepty.
 • Dítě agresor.
 • Fury online.
 • Krbová kamna s výměníkem 8 kw.
 • Lucie drlíková cena.
 • Recept cuketa se žampiony.
 • Kostel skorošice.
 • Dubrovka theatre.
 • Zámek kravaře.
 • Otočná hlava franze kafky praha.
 • Hzs praha východ.
 • Rentgenové brýle cena.
 • Péče o srst knírače.
 • Zámek kravaře.