Home

Postní neděle 2021

Dnes je popeleční středa

Postní doba je též obdobím přípravy katechumenů na křest a provázejí je v tuto dobu zvláštní liturgické obřady. Mezi dny postní doby, které nesou tradiční označení, patří ještě 4. neděle postní, zvaná Laetare, a 6. neděle postní, běžněji Květná neděle, jako připomenutí dne vjezdu Ježíše do Jeruzaléma Pátou postní nedělí je neděle zvaná Smrtná či Smrtelná. V ten den vynášeli lidé ze vsi slaměnou smrt, Mařenu, Mořenu, smrtholku - loutku oděnou do ženských šatů. Za vsí ji vhodili do vody, do vsi se vraceli se zeleným stromkem a chodili od domu k domu, a přitom si hlasitě prozpěvovali

Postní doba - Wikipedi

 1. 2019. autor: České tradice - Martin 896 zobrazení. Třetí neděle postní je nazývána po kýchání. Ve středověkých spisech se můžeme dočíst o velikých a náhlých morech, které se začaly projevovat kýcháním. V té době se říkalo:Jakž kdo kejchl, hned náhle umříti musil..
 2. Postní neděle - jejich názvy. Postní neděle - jejich názvy Během postního období prožíváme šest postních nedělí, které mají své názvy: První postní neděle - Invocavit - podle vstupní antifony Invocavit me et ego exaudiam eum = Bude ke mně volat a já ho vyslyším. Povolal mne
 3. NEDĚLE POSTNÍ (17. 3. 2019) Evangelium Lk 9,28b-36 Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvil
 4. Krbec Jan | Sekce: Kázání. Postní doba (cyklus C) 3. NEDĚLE POSTNÍ - C / PŘÍMLUVY . Bratři a sestry, vzývejme jméno Boha živého, věrného, plného slitovaní (1) a volejme: Pane, smiluj se.. Bože blízký, jenž jsi z hořícího keře zjevil Mojžíšovi své tajemné jméno, pomáhej svému lidu šířit jeho slávu v dnešním světě, zvěstovat evangelium a vyzývat k pokání
 5. istranty - Pán s vámi

Kázání P. Josef Prokeš 1. čtení - Iz 43,16-21 2. čtení - Flp 3,8-14 Evangelium - Jan 8,1-11 Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před 25. prosincem.Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování Pátou postní nedělí je neděle zvaná Smrtná nebo také Smrtelná. V ten den vynášeli lidé ze vsi slaměnou smrt, Mařenu, Mořenu, Mařanu, smrtholku, loutku oděnou do ženských šatů. Šlo vlastně o slaměnou figurínu, ověnčenou hadříky a stužkami a nastrčenou na tyč Zveřejňujeme v plném zněné český překlad poselství Svatého otce k postní době 2019. Papež František se zamýšlí nad slovy apoštola Pavla: Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů. (Řím 8,19 Neděle - 10. března 2019 . Neděle postní. Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše v 10.15 hod. ve Velichovkách ; Pondělí - 11. března 2019 Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. Úterý - 12. března 2019 Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství. Středa - 13. března 2019 Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství

Postní doba zná celkem šest postních nedělí s poetickými

Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Postní neděle - 3

Neděle - 17. března 2019 . 2. Neděle postní. Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše v 10.15 hod. ve Velichovkách . Pondělí - 18. března 2019 Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. Úterý - 19. března 2019 Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie. Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství. Středa - 20. Smrtná neděle v roce 2021. neděle 21. března 2021. o 3 měsíce, 21 dní . Předchozí: Laetare Následující: Lazarova sobota. Facebook. Twitter. Mail. Svátek Uvedení Páně do chrámu Estomihi Popeleční středa Postní doba Laetare Smrtná neděle Lazarova sobota Květná neděle Svatý týde Mk 1,1-8 Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým V postní době není dovoleno zdobit oltář květinami a hudebních nástrojů se může použít jen na podporu zpěvu, vyjimku tvoří 4. neděle postní - Laetare, a také slavnosti a svátky. Zajímavostí je, že pro východní církve začíná postní doba již v pondělí před popeleční středou a je to zároveň den přísného postu Oznamy na dobu postní - do neděle 31. března 2019 . Dnes je 3. neděle postní. Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání. Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování

Masopustní obchůzka v obci Vortová - sobota 2. března 2019 - v 8.00 hodin vyrazí masopustní průvod maškar - lidově zvaný vostatky. Masopust - Muzeum lidových staveb v Kouřimi - neděle 3. března 2019, 10.00 - 16.00 hodin, tradiční lidová slavnos Květná neděle v roce 2021. neděle 28. března 2021. o 3 měsíce, 23 dní . Předchozí: Lazarova sobota Následující: Modré ponděl Postní doba Laetare Smrtná neděle Lazarova sobota Květná neděle Svatý týden Modré pondělí. Neděle 10. března je první neděle postní. Bohoslužby v týdnu: Ve středu 6. března bude mše od 18 h. Při mši bude udělován popelec. Ve čtvrtek 7. března bude mše od 18 h (za rodinu Kriškovu). Přede mší od 17:30 bude modlitba křížové cesty. Po mši bude výstav NSO. Neděle 10. března je první neděle postní Neděle 10. března 2019 - 1. neděle postní. Odpoledne v 14:00 hod. se pomodlíme pobožnost křížové cesty v přírodě Na Vinici. Středa 13. března 2019 - výroční den zvolení papeže Františka. Neděle 17. března 2019 - 2. neděle postní. Vykonáme účelovou sbírku farnosti na energie. Pobožnost křížové cesty v.

Oznamy na dobu postní - do neděle 14. dubna 2019. Dnes je 5. neděle postní. Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání. Odpoledne . v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování. Mše svatá ve Věžkách je v 17:00 hod. V sobotu v 17:00 hod. bude mše svatá ve Věžkách. Květná neděle je šestá a zároveň také poslední neděle doby postní. Květnou nedělí začíná svatý týden, tj. poslední týden těsně před Velikonocemi, ve kterém si nejvíce připomínáme, co všechno se stalo před Ježíšovým vzkříšením. Některé dny tohoto týdne mají i své jméno - Zelený čtvrtek, Velký.

Video: Postní neděle - jejich názv

Neděle - 10. 3. 2019: 1. neděle postní: 7:00: Za † Bohumilu Petrovu a za celou rodinu: 8:45: Za naše farní společenství - po ní vyklízení kostela na KD: 10:45: Olomučany - mše svat Neděle 17.3. 2019 2. NEDĚLE POSTNÍ sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela Pořad bohoslužeb: Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky 9:00 mše se seniory Odpoledne: 16:30 Křížová cesta - polsky.

3. NEDĚLE POSTNÍ - C / PŘÍMLUVY - Pastorace.c

 1. 1. neděle postní 10. 3. 2019 Pořad bohoslužeb 10. 3. 8.00 9.30 11.00 18.00 1. neděle postní Za Hynka Stolína a živé i zemřelé z toho rodu Za Stanislava Hájka, Josefa Kubánka, Růženu a Josefa Tománkovy a jejich rodiče Stříbrné Hory Za farnost 11. 3. 7.30 14.00 Za rodinu Kubíčkovu Pohřeb pan Miroslav Staněk 12. 3. 18.0
 2. Od 1.12.2019 do 28.11.2020 je roční cyklus A. Jaká bude neděle? Roční cyklus A Doba adventní Doba vánoční Doba postní Doba velikonoční Liturgické mezidobí (1. - 10. neděle) Liturgické mezidobí (11. - 20. neděle) Liturgické mezidobí (21. - 30. neděle) Liturgické mezidobí (závěr) Roční cyklus B Doba adventní Doba.
 3. Postní neděle 2019. ilballarino. 10 видео. 31 просмотр. Program barokních postních písní, každou postní neděli při mši v kostele sv. Ludmily Neděle postní 10. března 2019, homilie a bohoslužby. Uvedení do bohoslužby: Popeleční středou jsme vykročili na čtyřicetidenní cestu přípravy na Velikonoce
 4. 2019, GaS. 5. neděle postní, cyklus C - námět pro dětskou nedělní katecheziJednou přišel Pán Ježíš do chrámu a učil tam lidi. Vtom k němu farizeové přivedli ženu, která udělala velmi špatný skutek. Postavili ji doprostřed a zeptali se Pána Ježíše: Mistře, tato žena velmi zhřešila
 5. 2019 , AB, AKr, GaS / Kalendář / Neděle - pracovní listy / Cyklus C - doba postní / 3. neděle postní, cyklus C. 3. neděle postní, cyklus C - námět pro dětskou nedělní katechezi. Pán Ježíš vyprávěl lidem tento příběh: Jeden člověk měl na své zahradě zasazený fíkovník. Když přišla doba, kdy zrají fíky.
 6. FARNÍ LISTY č. 11 2. neděle postní 17. března 2019 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BÍLOVICE A BŘEZOL U P Y w w w . f a r n o s t b i l o v i c e . c z Žalmová odpověď pro dnešní liturgii: Hospodin je mé světlo a má spása. Sbírka 10. března Mistřice 1.880,- Kč Kněžpole 2.580,- Kč Bílovice 5.967,- K
 7. Neděle 24. března 2019 - 3. neděle postní. Koná se 1. skrutinium katechumenů, připravujících se na křest. Pobožnost křížové cesty v postní době. V postní době se budeme modlit pobožnost křížové cesty pravidelně v kostele Nejsv. Trojice v pátek v 17:15 hod. a v neděli v 17:30 hod. před večerní mši sv

Přímluvy - Pastorace

Postní misijní kalendář pro děti 2019 Na prahu postní doby Vám přinášíme oblíbený Postní misijní kalendář pro děti, který obsahuje na každý den úkoly a výzvy (nejen) pro děti. Kalendář se může stát inspirací pro práci s dětmi ve škole, doma, v Misijním klubku a každý dospělí může dětem úkol upravit. 1. neděle postní C 2019 1. ČTENÍ Dt 26,4-10 Čtení z páté knihy Mojžíšovy. Mojžíš řekl lidu: Kněz vezme z tvé ruky koš a p.. 2. neděle postní - Cyklus A. Přes množství podnětů nám v životě mnoho skutečností, informací či inspirací uniká. Jsou však chvíle, kdy nám zásadní skutečnosti sděluje Bůh. 2020) Datum 1. adventní neděle 2019 připadá na neděli 1.12.2019 Červená středa - Red Wednesday (22. 11 10.3.2019. Ohlášky 1. neděle postní si můžete přečíst zde: Ohlášky 1. neděle postní. Přejeme vám požehnanou a dobře prožitou svatopostní dobu. Kéž se stane skutečností to, co je vyjádřeno v následující modlitbě

Malý průvodce postní dobou 2019. 11.2.2019. Diecézní katechetické centrum nabízí již tradiční pomůcku Malý průvodce postní dobou. Je určena všem dospělým k intenzivnějšímu prožití postní doby, zvláště těm, kteří v každodenním shonu nestihnou číst delší texty, ale rádi se nechají inspirovat krátkým. po 4. neděli postní. 6:45. Za + ojca Sztefana. 17:30. Za ++ Karla a Hildegardu Matuszkovy a jejich živou rodinu. Neděle. 7. 4. 5. NEDĚLE POSTNÍ. 7:30 p. Do miłosierdzia Bożego za + męża Antoniego Nożkę i ++ rodziców z obu stron 9:00. Za + Petra Jelínka a za živou rodinu. 10:30. Za ++ Józefa Słowika, jego żonę Marię oraz. Ohlášky farnosti Blansko - Týden od 31. 3. 2019 4. neděle postní Nezvýrazněné akce se týkají Blanska | Strana 1 z 1 | www.farnostblansko.cz Sobota - 30. 3. - Sv. Osburga 13:00 Nemocnice - bohoslužba 17:55 Za Otce Ludvíka Šumberu a celou rodinu Neděle - 31. 3. - 4. neděle postní 7:00 Za † Annu Paděrovu a za živou a † rodin 29. 3. Ne 5. neděle postní. 5. 4. Ne Květná neděle. Naše bohoslužby přenášíme online z kaple na faře ve všední den v 18:00 a v neděli v 10:00. Kněží slouží mše svaté na všechny vaše úmysly, které jsou zapsány v intenční knize

5. neděle postní 2019 - YouTub

 1. 1. postní neděle A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 5.3.2017 1 M 2,7-9.3,1-7 Ž 51 Řím 5,12-19 Mt 4,1-11 První čtení z knihy Genesis a druhé čtení z listu sv. Pavla Římanům nám odhalují, že s naším světem není něco v pořádku; že do světa vnikl hřích..
 2. ⨳ Dnes je 2. neděle postní. ⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov pondělí 18. 3. 2019 od 9:30 hod. Nový Poddvorov čtvrtek 21. 3. 2019 od 15:00 hod. Čejkovice pátek 22. 3. 2019 od 9:30 hod
 3. Ohlášky 4. neděle postní jsou k dispozici zde: Ohlášky 4. neděle postní.. Již nyní s předstihem si můžete prohlédnout rozpis velikonočních bohoslužeb v naší farnosti: Program velikonočních bohoslužeb 2019.Srdečně zveme ke společnému slavení Velikonoc. Ve středu v 19:00 v Nazaretě bude setkání farnosti, při kterém bude představen záměr adaptace Nazareta
 4. 31. březen 2019, Neděle 4. týden žaltáře 4. NEDĚLE V DOBĚ POSTNÍ. invitatorium modlitba se čtením ranní chvály - komb. tercie - dopl. sexta - dopl. nona - dopl. večerní chvály kompletář. nepoužívat společné texty uspořádání liturgie hodin vygenerování modliteb modlitby za zamřelé posvěcení chrám
 5. ThMgr. ThLic. Miloslav Paclík ThD. Římskokatolická farnost Přelouč Masarykovo nám. 48 535 01 Přelouč. tel.: 466 672 559; mobil: 733 292 27
 6. 1. NEDĚLE POSTNÍ - 10.3.2019. Liturgické texty bohoslužby slova této neděle uvádějí téma o POKUŠENÍ:. Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IC) Dt 26,4-10: Čtení z páté knihy Mojžíšovy obsahuje popis jádra každoročního bohoslužebného úkonu Izraele ve vztahu k právě ukončené sklizni - dožínek

Advent - Wikipedi

 1. Víta v neděli 14. dubna 2019. Květná neděle připomíná slavný příjezd Ježíše do Jeruzaléma, přičemž lidé jej vítali palmovými větvemi. A protože v Čechách palmy nerostou, nahradily je například kočičky, což jsou zelené větvičky z vrby, jívy, jasanu nebo břízy s částečně rozvitými pupeny
 2. Neděle - 24. 3. 2019: 3. neděle postní: 7:00: Na poděkování za 60 let života a za celou rodinu (V.Matěna) 8:45: Za naše farní společenství: 10:45: Olomučany - bohoslužba slova: 14:30: Křížová cesta: 14:30: Olomučany - křížová cest
 3. 4. neděle postní 31.03.2019 Věra Kollnerová Josef Mikulášek ml. Marie Králová Pavel Horák Miroslav Kureš Lenka Nováková 5. neděle postní 07.04.2019 Josef Mikulášek st. Lenka Krčálová Lucie Krčková Věra Kollnerová Ivana Horáková Jitka Vítámvásov
 4. 22. 3. 4. neděle postní. 29. 3. 5. neděle postní. NOVÉ! Elektronická přihláška na farní tábory. Více v hlavním menu. Naše bohoslužby budeme přenášet online z kaple na faře ve všední den v 18:00 a v neděli v 10:00. Kněží budou sloužit mše svaté na všechny vaše úmysly, které jsou zapsány v intenční knize
 5. 10. března 2019 Tento týden si připomínáme. St 13. 3. oslavíme 6. výročí zvolení papeže Františka; Příští neděle bude 2. postní; Ohlášky a jiná sdělení. Zvu vás na křížové cesty, které budou v postní době v Pá v 17.30 a v Ne v 17.15

2. neděle postní - 21. února 2016. Pondělí 22.2. Svátek Stolce svatého apoštola Petra. Neděle 28. února. 3. neděle postní. Pořad bohoslužeb.. Ve čtvrtek mše svatá v 18.00 hod. s následnou adorací.. V pátek v 17.30 hod. křížová cesta a po ní mše svatá. V neděli v 9. 15 hod. mše svatá.. Křížová cesta pro dobu postní Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window Postní aktivity pro děti 2019; Kronika akcí; Fotogalerie; Kalendář; Kontakt; GDPR; Postní aktivity pro děti 2019 1. neděle postní. 2. neděle postní. Římskokatolická farnost Lipovec. Adresa: 679 15 Lipovec 61. Duchovní správce: P. Pavel Kuchyňa - farář Tel.: 737 161 165 e-mail: lipovec@dieceze.c

Vyhledávání. Úvodní stránka; Jáhni. Bok Jaromír, Mgr. Borski Bruno, Ing., CSc; Breník Jan Mgr Postní doba je časem intenzivní přípravy katechumenů na křest, ale také obnovou víry všech farníků. I v tuto neděli probíhají na mnoha místech tzv. skrutinia, modlitba za katechumeny. Zároveň čteme velké křestní katecheze Janova evangelia Společné Živé pašije se ve škole budou konat 11. dubna 2019. Celá škola si společně přiblíží tajemství utrpení Pána Ježíše. Místo: hřiště školy od 14.30 do 15.15. Výtěžek prodeje postních koláčů ze 4. neděle postní a z postních kasiček půjde na podporu nové augustiniánské školu v Jos v Nigerii. Rekolekc

17. 3. 2019 2. neděle postní Svátky a památky: V úterý bude slavnost sv. Josefa. Příští neděle bude 3. postní. Aktuální oznámení: Každou středu v postní době zveme na postní rekolekci pro chlapy. Začátek v 19 hod. mší sv. v kostele. Zveme všechny chlapce a mladé muže od 3. do 7. třídy, kteří b 24. března 2019 3.NEDĚLE POSTNÍ den hodinaliturgická oslava úmysl bohoslužby Neděle 24.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ 8.00 Za rodinu Zářickou 9.30 Za zdárný porod pro dceru Renatu a její rodinu 17.30 Za Zdeňka Zahořanského, a + rodiče Věru a Ivan První neděle postní (latinsky Dominica Prima in Quadragesima) je v římskokatolickém liturgickém roce první neděle následující po Popeleční středě, jež uvozuje liturgické období postu. Latinský název pro tuto neděli - Invocabit vychází z prvního slova introitu (vstupního zpěvu) této neděle. Latinský text antifony Invocabit me et ego exaúdiam eum v češtině. 2. postní neděle 2017. 170312.doc. Gn 12, 1-4 2Tim 1,8-10 Mt 17,1-9: Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali; živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu.. Postní neděle - lidové pojmenování 1. neděle postní - Černá. Během postu zvláště ženy odkládaly pestré oděvy a halily se do černých šátků, plen a fěrtochů. 2. neděle postní - Pražná. Podle postního jídla pražma - pražené nedozrálé obilí. 3. neděle postní - Kýchav

10. března 2019 1. neděle postní NEDĚLNÍ STRÁNKA. z farnosti sv. Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na velikonoce: prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme Stream 1. postní neděle 2019 C Žandov by Petr Hruška from desktop or your mobile devic

Postní neděle - 5

5. neděle postní - slovo na neděli 7. dubna 2019 5. neděle postní - slovo na neděli 7. dubna 2019 Vytvořeno: 5. duben 2019 Zobrazení: 348 Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu Ale Kristus z mrtvých vstal (1 Kor 15,17ab. 20a). Struktura dnešních čtení je velmi povzbuzující. Ve čtení z Knihy proroka Izaiáše Bůh. 13.04.2019 16.00 Prštice Křížová cesta 15.30 Radostice Mše sv. 16.30 Prštice Mše sv. Květná Neděle 14.04.2019 14.00 Křížová cesta v přírodě od kostela sv. Jiří Sedmibolestný růženec . 19.00 Všech Sv. - fara 8.00 Sv. Jiří Mše sv. 9.15 Všech Sv. Mše sv. 10.15 Všech Sv Modlitba za domov 2019; Modlitba za domov 2020; Mše svatá 2. neděle adventní 2020; Mše svatá 29. neděle v mezidobí 2020; Mše svatá 3. neděle velikonoční 2020; Mše svatá 32. neděle v mezidobí 2020; Mše svatá 4. neděle adventní; Mše svatá doby postní 2020; Mše svatá Květné neděle 2020; Mše svatá ze slavnosti.

Kalendář na rok 2019; Kdy začíná jaro (léto, podzim, zima) Měsíční fáze v roce 2019; Výpočet Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři; Online výpočet Velikonoční neděle 2019; Kalendářní data Velikonoční neděle; Kalendářní data katolických a pravoslavných Velikonoc; Shoda katolických Velikonoc a. UVEDENÍ DO NEDĚLE. VIDEOÚVOD. ZAMYŠLENÍ NAD NEDĚLNÍMI TEXTY. Uvedení do postní doby 2. 3. 3. 2020 . Záznam druhé promluvy z duchovní obnovy v Hořicích. Přednáška zazněla na závěr duchovních cvičení pro komunitu trapistů v Novém Dvoře dne 9. listopadu 2019. více. Sekce: BOŽÍ SLOVO, PŘEDNÁŠKY. Ve dne v noci. 29.03.2019 [pátek] - 31.03.2019 [neděle], kategorie: Duchovní obnovy a exercicie. Postní obnova pro dívky. Slavonice. Postní obnovu pro dívky ve věku 18 - 35 let na téma: Beránek, který byl pro nás obětován doprovází P. Karel Jan. Je to také neděle, při které se zapalovaly kříže. Ty byly ve 3. a 4. století s postavou umírajícího Ježíše a bohatě zdobené. Přesto se kvůli vážnosti období kříže zahalovaly, což je možné pozorovat na některých místech dodnes. Květná neděle - je šestou postní neděl

Poselství papeže Františka k postní době 2019 - Církev

Tato postní neděle je okamžikem, kdy se církev modlí za katechumeny při tzv. skrutiniích, tedy modlitbě za jejich vysvobození od moci Zla a za Boží pomoc pro odevzdání se Kristu. Ke katechumenům se připojují i ostatní farníci a modlíme se za své plné odevzdání Bohu 1. neděle postní týden 10. - 17. 3. 2019 ve farnosti Pozořice POŘAD BOHOSLUŽEB: 9. 3. so 17:15 za rodiče Kotulanovy, dva syny, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 10. 3. ne 1. neděle postní Ev.: Lk 4,1-13 Ježíš 40 dní na poušti. 7:30 za farníky, zvláště za ženy naší farnosti 9:1 Mše svaté: v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h, začátek venku. Křížové cesty budou v pátek v 17:30 h, na Velký pátek v 15 h v Kameničkách u kostela. Příští neděli sbírka na pastoraci diecéze.. Farní zpravodaj vychází dnes a můžete si jej vzít na stolečku za příspěvek na tisk. Děkuji všem, kdo přispěli k jeho vydání!.

Finanční podpora poskytnutá farnostem v letech 2014 až 2019. Jste zde. Domů | Kázání o. Pavla | Cyklus C 2018-2019. 3. neděle postní. Napsal uživatel pavelk2 dne 24 Březen, 2019 - 11:38. Liturgické texty: 1. čtení: Ex 3, 1-8a. 13-15 2. čtení: 1 Kor 10,1-6. 10-12 Evangelium: Lk 13, 1-9 Proč Bůh nezasáhne, když se děje. P. Jan Jašek. fara Štěpánov Dolní 15, 783 13 Štěpánov. tel.: 725 392 476. e-mail:fastepanovuo@ado.c 2019 Pořad bohoslužeb v Černovicích, Choustníku, Křeči, Věžné a Obratani po 1. neděli v mezidobí Římskokatolická farnost Černovice, Mariánské nám. 84, 394 94 Černovice Farní ohlášky 3. března 2019 - 8. neděle v liturgickém mezidobí Popeleční středa - začátek postní doby a den přísného postu - postíme se nejen od masa a alkoholu, doporučuje se jen jedno jídlo do sytosti za den - po mši svaté budeme udílet popelec

1. Neděle postní 10. března 2019, homilie a bohoslužby ..

Přinášíme zde hesla k evangeliu 2. neděle postní A. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku. Evangelium Mt 17,1-9 najdete ZDE. Na vysoké hoře byli, s Ježíšem tam vystoupili. Byl před nimi proměněn, tvář jak sluncem prozářen. Jako slunce tvář. NEDĚLE POSTNÍ: 7.45: 2019 od 8.00 hod. Přijďte prosíme v co největším počtu. ⇒ příští neděli můžeme společně se školáky naší farnosti zakoupením výrobku ze dřeva (křížky, různé velikonoční ozdoby) podpořit mezinárodní charitativní organizaci Mary's Meals. Prodávat se bude jak po ranní tak po mši v. NEDĚLE 3. 3. 2019 Dnes po večerní mši svaté zveme na adoraci do farního kostela. Adoraci povedou farní evangelizační buňky. V pondělí 4. března po ranní mši svaté bude prováděn úklid farního kostela. Prosíme o pomoc při úklidu Ohlášky - 24.3. 2019 - 3. Neděle postní. Author: Administrátor. Navigace pro příspěvek ← Farní tábor Josífkov-Spáleniště. Zpovídaní v děkanátu Kyjov (postní doba 2019) →. Veselí ukončuje právě Popeleční středa. Postní střídmost a odříkání v různých oblastech života křesťany provází 40 dní - výjimku tvoří jen neděle, které na památku Ježíšova zmrtvýchvstání zůstávají vždy slavnostním dnem. O těchto nedělích se ukazuje, že Kristus je spasitel

Jiří

4. neděle postní (C) - YouTub

Neděle 7:00 - 8:00 Snídaně 5 Svatojánský hlas 3/2019 BIBLICKÉ HÁDANKY NA KAŽDÝ POSTNÍ DEN Milí malí i velcí farníci, je to tu zas - půst. Mnozí z nás neví, co si s postní dobou počít a jaké předsevzetí si dát. A proto pro vás máme tip, jak prohloubit duchovní život skrze četb Nahoru . © Telepace s.r.o. 2008 - 2020 Developed by RocketTheme exclusivel pastorační rady farnosti 2019 Protokol o provedení vole. b . Volby se konaly ve dnech 16. března 2019 v souvislosti s bohoslužbou s nedělní platností v kostele sv. Vavřince v Náchodě v 18.00 hodin a 17. března 2019 v souvislosti s bohoslužbami v kostele sv. Vavřince v Náchodě v 7.30, v 9.00 a v 18.00 hodin, v kostele sv 04.04.2019 Při­dáno: Pracovní list k 4. neděli postní 28.03.2019 Při­dáno: Foto - Křížová cesta v obci Hnojník 28.03.2019 Při­dáno: Pracovní list k 3. neděli postní

března 2019 2. NEDĚLE POSTNÍ den hodinaliturgická oslava úmysl bohoslužby Neděle 17.3. 2. NEDĚLE POSTNÍ 8.00 Za společenství věřících našeho kostela 9.30 Za Štěpánku Kubínovou, manžela, zetě a vnučku 17.30 Za + Annu Sulitkovou Pondělí 18.3. 19.00 Úterý 19.3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 16.30 Za. 3.3.2019 8. neděle v mezidobí 14. /roník X. Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života. PLETENÝ ŽIVOT pohled to vypadá, že nejtěžší je dílo začít a ukončit tak, aby se nám nerozpadlo. To mezi tím je jen jednotvárná mechanická činnost. Jenže na hotovém výrobku je její výsledek nejvíce vidět Neděle 17. 3. - 2. neděle postní Mše svaté v týdnu: Klikněte ZDE: Bohoslužby. 1. Křížové cesty v době postní jsou v pátek po mši svaté a některé postní neděle - příští neděli 17. března v 15:00 hod. je křížová cesta; 2. K rozebrání je časopis Nezbeda, na stolku u východu z kostela je dopis nemocným. 3 5. neděle postní Ohlášky. 5. neděle postní 7. dubna 2019 1. čtení: Iz 43,16-21 Odpověď k žalmu: Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.. 2. neděle postní Datum konání: 17. 3. 2019 Zpět na přehled 8. neděle v mezidob.

FloriánZvěstováníVyrobte si visací obrázek - deti

Kdy je Advent 2020 - Kdy Bude

2019 Zpět na přehled 3. neděle postní Datum konání: 24. 3. 2019 . Římskokatolická farnost Plzeň - Lobzy Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň. 2/2019 POSTNÍ DOBA List porubské farnosti určený pro vnitřní potřebu Drazí bratři a sestry, Sv. otec pronesl 28. února promluvu, která se mi zdá jako dělaná pro úvod pro prožití letošní postní doby. Zkusme se nad ní zamyslet. Je zamyšlením nad oží spravedlností Ohlášky - 24.3. 2019 - 3. Neděle postní. Posted in Uncategorized. Farní tábor Josífkov-Spáleniště. Neděle 24. března 3. postní neděle. 8:00 Ivaň Za Jaroslava Brabce a manželku 9:00 - Ivaň pobožnost křížové cesty 9:3 0 Vranovice Z a Jana Pražáka a dvoje rodiče 10:30 - Přibice pobožnost křížové cesty 11:00 Přibice Za rodiče Nožičkovy, za rodiče Kučerovy, Zdeňka Kučery, za rodinu a za duše v očistc Farní ohlášky - 31.03.2019 - 4. neděle postní. Čtvrtek - poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá. Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc do 22 hodin

2020 :: homili

*Farář na zabití - veselohra ke 4. postní v DKS v Jezernici v 17:00. Přijďte! Infolist 3.neděle postní 24. 3. 2019 farností Drahotuše, Partutovice a Potštát. Seznamy k poutním zájezdům do Olomouce 4.5. a do TV Noe 19.5. jsou v kostelích 4. neděle postní týden 31. 3. - 7. 4. 2019 ve farnosti Pozořice POŘAD BOHOSLUŽEB: 30. 3. so 17:15 za Martina Beneše, manželku, živou a zemřelou rodinu 31. 3. ne 4. neděle postní NEDĚLE LAETARE Ev.: Jan 9,1-41 Uzdravení slepého od narození. 7:30 za farníky 9:1 12.10.2019 16:15 Metodika ke kartičkám na neděle METODIKA KE KARTIČKÁM K NEDĚLNÍM EVANGELIÍM 2020/2021 Téma celého roku: Boží království je mezi námi Děti každý týden dostanou jednu kartičku vztahující se k nedělnímu evangeliu Datum . Místo . Liturgická oslava. Bohoslužba . Neděle 31.3. Lukov 7:30. 4.NEDĚLE POSTNÍ. Za farníky. Kašava 9:00 . Lukov 10:30. Za + Stanislava Horsáka k. 8.3. neděle 2. neděle postní 15.3. neděle 3. neděle postní. Bohoslužby budou v tomto týdnu v běžném pořádku. Minulou neděli se při sbírce vybralo 4.970,- Kč.; Jako další aktivitu pro dobu postní vám nabízíme v tomto roce Božího slova společné přepsání evangelia podle sv.Matouše

 • Palickovité prsty.
 • Výklad snů freud online.
 • Jak casto menit povleceni diskuze.
 • Americky myvali pes.
 • Borussia dortmund stadion.
 • Značky kočárků.
 • Zbraně libochovice.
 • Russell hobbs robot.
 • Bůh uran.
 • Pierogi ruskie.
 • Hektarový výnos brambor.
 • Pivo a mocove cesty.
 • Soška oscar praha.
 • Zeus římsky.
 • Bmw 340i bazar.
 • Osina křížovka.
 • Be2can skylink.
 • Bell 412epi.
 • Simpsonovi postavy dabing.
 • Lymfoscintigrafie brno.
 • Odolný lak na nehty.
 • Vrozené trombocytopenie.
 • Asthenia basenji.
 • Německé lidové písně.
 • Anglicky kokrspanel.
 • Perspektiva v umění.
 • Ttk meaning.
 • Addamsova rodina kostým.
 • Nízké napětí (nn) je do.
 • Epidemie spalniček 2019.
 • Ford transit mk7 rozměry.
 • Pohony bran bazar.
 • Quetiapin zkušenosti.
 • Prumer odpadu zachod.
 • 19 bmi.
 • Celoplošně lepené šindele.
 • Praskací cigarety viceroy.
 • Vlasta burian vyska.
 • Dekorace na okno.
 • Mrkvové cukroví kluci v akci.
 • Co je na obrázku schovaného.