Home

Povinnost umožnit přístup na pozemek

Advokát radí: Jak vyřešit přístup ze sousedního pozemku k

Zajištění nezbytného přístupu k nemovitostem, a epravo

Na svůj pozemek tedy na přístupovou pěšinku umístil betonové překážky, aby nám znepříjemnil přístup k chatě a našemu pozemku. Přes den tam dokonce hlídá, jestli nepřecházíme a pokud ano, pustí psa, nebo hrozí, že zavolá policii, že mu ničíme pozemek a podupáváme mu trávu s čímž on nesouhlasí Povinnost umožnit přístup na pozemek Má soused povinnost udržovat svůj pozemek? Frank Bol . Kolem mého pozemku je nesekaná tráva a plevel po celý rok. Plevel mi roste do plotu a semení na můj pozemek. Je nějaká vyhláška, která upravuje nebo V ustanovení § 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (dále jen. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda-li existuje zákonné ustanovení, které ukládá povinnost umožnit přístup na pozemek, který je situován mezi jinými pozemky a bez přístupové cesty? Dlouhodobě jsem využívala přístup přes sousedící parcelu a nynější majitel mi toto odpírá. Děkuji za jakoukoliv informaci

Praha - Když kupujete pozemek, logicky předpokládáte, že se na něj také budete moci dostat. Jenže někdy je všechno jinak. Zvláště na vesnici se poměrně často stává, že jste léta jezdili přes pozemek souseda, kterému to nevadilo. Ten ale zemřel a jeho dědicům se vaše vychozené právo nelíbí. Nebo jste třeba získali pozemek zpět v restituci, jenže ouha. Re: Povinnost vlastníka pozemku Vezmeme-li to ad absurdum, nemusíte jim přístup umožnit vůbec; pokud se oni obrátí na soud (což lze očekávat), zřídí jim soud věcné břemeno přístupu a v rozhodnutí soudu bude i rozsah věcného břemene. Co tak zkusit se dohodnout ? Pozemek je Váš a nic není zadarmo

Přístupy k nemovitostem - pozemní komunikace epravo

 1. Kromě policie, hasičů a energetiků, mají podle zákona povolen přístup na cizí pozemek, do domu, nebo bytu také spojaři, stavební a jiní úředníci, zeměměřiči, vlastníci vodovodu, kanalizace nebo sousedního rybníka či přehrady.. Někdy dokonce i myslivci, říká advokát Václav Sládek
 2. Na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků. § 102
 3. Ploty - plotit nebo ne ? Problematiku plotů si rozdělíme do několika částí, a to povinnost plotit, údržba a užívání plotů a nakonec právo plotit.. Povinnost plotit - výklad úpravy provedené v § 127 odst. 2. o.z., která platí od 1. dubna 1983. Je třeba upozornit, že až do této novely podle občanského zákoníku neexistovala povinnost plotit, pokud to nebylo nařízeno.
 4. @Bella13 zakladatelka se ptá, zda má obec povinnost jim umožnit vstup do domu přes obecní pozemek na kterém je věcné břemeno a tu povinnost má. Ty se ptáš, jako by byl pozemek zakladatelky a ona měla povinnost tam někoho pustit. Ano, to by musela pouze za účelem zkontrolování, opravy nebo výstavby
 5. Povinnost umožnit průchod se nevztahuje na zvláštní typy pozemků vyjmenované § 63 odst. 3, odlišné jsou též podmínky, pokud jde o lesy Orná půda, louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka
 6. úřadu pouze uložit dotčeným osobám povinnost umožnit provedení prací ze svého pozemku nebo stavby a nikoliv umožnit přístup ke stavbě na sousedním pozemku z důvodu provádění prací na této stavbě. Ostatně již v rozsudku ze dne 4. 2. 2016, č. j. 9 As 1/2016 - 50, bod 20, NS
 7. Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace ustanovuje § 7, 8 a 9 zákona o vodovodech a kanalizacích. Připomíná to článek Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) na webu Komunální ekologie, který přetiskl i partnerský portál prumyslovaekologie.cz: Vlastník Subjekt, který má výlučné vlastnické právo k vodovodu a kanalizaci (dále rovněž.

Nemůžete se dostat na svůj pozemek? Jak získat povolení od

 1. Oplotit pozemek je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek. Přesto každý pozemek v soukromém vlastnictví oplocen být nemusí. Dokonce existují případy, kdy být ani nemůže. Proč je dobré znát prováděcí vyhlášku ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 2. Vlastníci pozemků, na které se lze dostat jen z přístupové parcely, jsou obvykle spoluvlastníky této parcely. Dalším možným řešením je zatížení parcely věcným břemenem, což v praxi znamená, že majitel přechodové parcely má povinnost umožnit přístup na ostatní pozemky
 3. Povinnost umožnit průchod se nevztahuje na zvláštní typy pozemků vyjmenované § 63 odst. 3 (např. stavební), odlišné jsou též podmínky, pokud jde o lesy Orná půda, louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka
 4. Prodávaný pozemek je ostrov - kolem něj je pouze můj pozemek. Případný kupec ví, že by kupoval pozemek, na který se nemůže dostat. Může podat k soudu návrh na věcné břemeno? Je možné, že by věcné břemeno bylo schváleno a já mu tam musel umožnit přístup, i když při koupi pozemku věděl, že se tam nemá jak dostat
 5. Musím či nemusím umožnit sousedovi průjezd přes svůj pozemek? Mezi jedny z častých sousedských sporů náleží i zamezení přístupu k nemovitosti jiného, kdy se soused jednoho dne rozhodne umístit do cesty, po které jezdíte již několik let k svému domu, překážku v podobě závory, sloupků, nebo dokonce plotu a argumentuje, že přístup po této pozemní komunikaci.
 6. Vstup na pozemek ale musíb být nejdříve oznámen vlastníkovi. Podle vodního zákona platí, že vlastníci pozemků sousedících s vodním dílem jsou povinni po předchozím projednání s nimi umožnit za účelem provozu a provádění údržby vodních děl v nezbytném rozsahu vstup na své pozemky těm, kteří zajišťují provoz.
 7. Pokud máte zajištěný přístup k vaší nemovitosti přes pozemek, který je rovněž ve vašem vlastnictví, nemusíte se touto problematikou vůbec zabývat. Přibývá ale stále více případů, kdy vlastník domu nemá možnost přístupu ke své nemovitosti ze svého pozemku a cizí vlastník pozemku ho v přístupu k ní omezuje.

Měl bych dotaz na přístup na pozemek (rozloha cca 1600 m2). Tchýně vlastní pozemek, který je uprostřed pozemků jiných majitelů, pro přístup na pozemek by potřebovala mít zřízený přístup přes pozemek některého majitele. Pozemek má status pro stavění, není na něm žádná nemovitost Přístup na cizí pozemek Zákon ukládá vlastníkovi pozemků povinnost umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře přístup na jeho pozemek nebo na stavbu na něm stojící v případě, že to vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Při podrobnějším rozboru této povinnosti je možné narazit na několik slabých míst zákona Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka? « kdy: 09.10.2010, 17:53 » Před několika dny mi přišlo oznámení od firmy, která pro ČEZ Distribuci a.s. zajišťuje udržovací práce a oznamuje mi vstup na můj pozemek, přes který údajně vede kabel vn

Lisí se od reálných břemen tím, že zakládají povinnost v tzv. nekonání či strpění nějaké činnosti. V úvodním článku Co to je služebnost jsme si přeblížili základní charakteristiku a vlastnosti tohoto právního institutu. Tento článek zaměříme na druhy služebností a konkrétní výčet příkladů z praxe Další častá služebnost spočívá v právu zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení a toto udržovat. Majitel pozemku je tedy povinen umožnit majiteli takového vedení přístup na svůj pozemek a činit potřebnou údržbu či opravy

2) Částečný přístup na sousedův pozemek za účelem rekonstrukce - Zde to řeší § 1021, který říká, že Vlastník umožní sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak; soused však. Pokud SVJ není vlastníkem pozemku, ani nejde o společné příslušenství domu, pak SVJ není oprávněno získat přístup na cizí pozemek. Muselo by si k tomu od vlastníka altánu opatřit plnou moc k právnímu jednání za vlastníka. Vlastník sousedního pozemku má povinnost strpět vstup na svůj pozemek podle § 1021 NOZ Svým plotem nesmíme omezovat přístup jiných vlastníků na jejich pozemky. Podle toho, jak vypadají ulice našich měst a obcí, vás možná poněkud překvapí, že oddělit pozemek plotem není zákonem nařízeno ani od veřejné komunikace Nesahejte na dráty; Například, když přes váš pozemek vedou inženýrské sítě. Vlastník pozemku nesmí inženýrskou síť ohrozit a musí umožnit kvůli její údržbě vstup na pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu, upřesňuje František Korbel z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Podpírání cizí stavb Vlastník má povinnost umožnit vstup sousedovi na svůj pozemek za účelem údržby sousedního pozemku, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak. Předpokladem uložení této povinnosti je nezbytnost (nutno vyložit objektivně ) provedené údržby, popř. nezbytnost obhospodařování sousedova pozemku nebo stavby

Vstup na pozemek | Chatař Chalupář Z občanského zákoníku vyplývá povinnost vlastníků sousedících pozemků umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb.. NIKDE není uvedeno, že je to 1,5 metrů. Ale musí Vám umožnit přístup na údržbu a opravu. Ale nikde není napsáno jak kdy a co se stane když neumožní. Je to na dohodě mezi sousedy. Pokud si na svém pozemku vysadím celoroční krásné kytičky, tak Vám umožním klidně vstup, když nebude ohroženo moje kvítí přístup na pozemek - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Některá věcná břemena a zástavní práva jsou neškodná (věcným břemenem může být např. povinnost umožnit teplárnám přístup ke kotli na ohřev teplé vody, je-li umístěn v domě), jiná jsou důvodem, proč nemovitost nekoupit (např. je-li vedeno řízení o vkladu nového vlastníka nemovitosti - tzn. nemovitost již. Služebnost, která vede po pozemku p. č. 19, je vázána a odvíjí se od břehu potoka S. a jejím účelem bylo zajistit přístup na pozemek p. č. 16 (nyní p. č. 16/1 a 16/2). Soud odkázal na § 51 odst. 5 vyhlášky č. 190/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle kterého posun břehu potoka není takovou právní.

Vlastník pozemku musí umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek k nezbytné údržbě sousedního pozemku, pokud ji nelze učinit jinak. Pokud by ovšem soused vstupem na pozemek způsobil škodu, musí ji nahradit. Nově zákoník upravuje tzv. rozhrady, které ukazují hranice mezi pozemky Jste vlastníkem zemědělského pozemku, sami na pozemku nehospodaříte, ale hospodaří na něm jiná osoba, zemědělec či zemědělské družstvo. Jste-li obratnými hospodáři, máte s touto hospodařící osobou uzavřenou smlouvu, v níž jsou upravena pravidla hospodaření, včetně úplaty za možnost pozemek obhospodařovat Nikdy nemůžeme tušit, jak se sousedské vztahy vyvinou či zda soused pozemek neprodá někomu jinému nebo mu jej nezabaví například v exekuci. Máme-li však přístup ošetřen věcným břemenem vztahujícím se k nemovitosti, přechází povinnost umožnit nám jeho výkon i na případné budoucí vlastníky Dle ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích může příslušný silniční správní úřad na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií ČR upravit nebo omezit veřejný přístup na komunikaci, ovšem pouze za podmínky, že je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka

Přístup na cizí pozemek Zákon ukládá vlastníkovi pozemků povinnost umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře přístup na jeho pozemek nebo na stavbu na něm stojící v případě, že to vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Při podrobnějším rozboru této povinnosti je možné narazit na. • Povinnost vlastníka pozemku umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek podle § 1021 Povinnost vlastníka pozemku bývá ve smlouvách upravena nad rámec zákona právem obdobným služebnosti - právo přístupu vlastníka nemovité věci přes pozemek jiného vlastníka při nutných opravách a údržbě Pokud obec poskytne žadateli informaci na základě žádosti o informaci dle InfZ, má povinnost tuto informaci také zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tedy to co sdělila žadateli, odpověď na jeho žádost, zveřejnit také elektronicky. Tuto povinnost musí splnit do 15 dnů od poskytnutí informace Umístění stavby a odstupové vzdálenosti. Z hlediska požární bezpečnosti musí být podle podrobností uvedených ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., stavba umístěna a navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky požární ochrany mimo jiné na odstupové vzdálenosti a. Jestli pozemek, který chcete oplotit, hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi či s veřejným prostranstvím, rovněž potřebujete od stavebního úřadu územní souhlas. Pozor - tato povinnost se vztahuje i na pozemky hraničící s chodníkem, který je také komunikací. 3

- Jedním z možných závazků na kupovaném pozemku je věcné břemeno: například právo doživotního bydlení nějaké osoby, vedení inženýrských sítí či přístupové cesty přes pozemek nebo dokonce i povinnost umožnit sousedům čerpat vodu ze studny Vaše zvířata zaběhlá na sousedův pozemek. Stále zůstávají ve vašem vlastnictví a soused vám musí umožnit přístup na svůj pozemek, abyste si je odchytili. Stejně tak se to má např. s dětským míčem, pokud spadne na sousedův pozemek, musí vám ho vydat Vlastníci pozemků, na které se lze dostat jen z přístupového pozemku, jsou obvykle spoluvlastníky této parcely. Dalším řešením je zatížení pozemku věcným břemenem, což v praxi znamená, že majitel přechodné parcely má povinnost umožnit přístup na ostatní pozemky. Koupě pozemk

Co je právo přístupu na pozemek? Svět bydlen

A starší přípojky, které byly na váš pozemek umístěny před rokem 1994, se staly věcnými břemeny za zákona. V této souvislosti je třeba upozornit, že pokud vede potrubí od studny, jedná se o vodovodní potrubí, nikoliv o přípojku Pokud je přístup přes soukromou parcelu, zjistěte, kdo je jejím vlastníkem a jak je přístup právně ošetřen. Jedním z řešení bývá také zatížení parcely věcným břemenem, majiteli přechodové cesty pak náleží povinnost umožnit přístup na ostatní pozemky Je poblíž sousedova domu a přístup k ní je jen přes jeho pozemek. Léta jsem ji perfektně udržoval, ale už to nezvládám. Soused o louku nemá zájem, vyhovuje mu současný stav. Vust. § 3 odst. 1 stanoví povinnost vlastníka pozemku, který pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty. Někdy se může stát, že se do svého domu můžeme dostat pouze přes pozemek, který patří někomu jinému, protože právě přes cizí parcelu vede příjezdová, respektive přístupová cesta. Co je třeba udělat v situaci, když chceme mít jistotu, že se vždy dostaneme domů, o tom nám řekla advokátka Mgr. Petra Vrábliková

Pozor na vlastnictví přístupových cest k nemovitoste

 1. zúčastněné na řízení mu neposkytly součinnost, o čemž svědčí i to, že v případě žaloby, jež měla umožnit stěžovateli přístup na pozemek, přistoupily k uzavření smíru. Stěžovatel tedy nemohl splnit svou povinnost, neboť nebyl vpuštěn za účelem odebrání vzorků, které musel vyhodnotit
 2. @zamilovanadonej pěkný odkaz, ale jak už někdo psal, jednak se od ledna řídíme novým OZ a dale, povinnost umožnit vstup na pozemek pro nutnou údržbu sousedovy stavby je jedna věc, zateplení a zřízení drenaze na cizím pozemku je věc naprosto odlišná. Tim se zasahuje do cizího vlastnického prava a bez právního důvodu je.
 3. Základním pravidlem je umožnit do trubky přístup vzduchu, který na vstupu bude mít jinou výšku než na výstupu drenážní hadice. Takzvaný komínový efekt, který zajistí stále proudění vzduchu. Jak je to s jímkou. Otevřená jímka je výhodou, pokud chcete nahromaděnou vodu používat na zalévání v období jejího.

Vstup na cizí pozemek za účelem údržby a úprav sousední

 1. Zaznačit se také musí přístup na pozemek. Krok č. 3 - Souhlas obce a stavebního úřadu. S vyhotovenou grafickou částí, vyplněnou žádostí a případně s plnou mocí v případě, že žadatele zastupuje jiná osoba, je nutné zajít na obec, ve které se pozemek nachází a získat souhlas k dělení pozemku
 2. Listí spadané z Vašeho stromu na pozemek souseda náleží sousedovi a ten je tak odpovědný za jeho úklid. Po Vás sice může úklid listí požadovat, Vy však nemáte povinnost mu vyhovět. Občanský zákoník pamatuje i na situaci, ke které se vztahuje druhý dotaz, a to na právo souseda ořezat větve, které na jeho pozemek.
 3. Nelegální přístavba, předkupní právo, přístup přes cizí pozemek - to jsou jen některé z nich. Prodávající má povinnost zajistit, aby byla nemovitost ještě před převodem právně v pořádku, případně na právní vady kupujícího upozornit
 4. Na katastru by asi nedělali nic jiného, jen na papír by padly všechny lesní školky, co kdy ČEZ vysázel. Zbytečnější byrokracii bych nevymyslel. Raději se ani neptám, jak by se na vzniklé břemeno tvářila banka, kdyby ten pozemek byl zastaven

Stavební úpravy a údržba staveb na hranici pozemku s

 1. 11. 2007 (N 202/47 SbNU 613), ve kterém Ústavní soud kladně posoudil ústavnost ustanovení § 60 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), které zakotvuje povinnost vlastníka pozemku umožnit vstup na pozemek. Odkazuje také na rozsudek Evroého soudu pro lidská práva ze dne 2. 10
 2. Pokud vlastník oplotí pozemek až k vodě, pak právo rybáře na přístup na pobřežní pozemek revíru nepochybně bezprostředně nejen ohrozil, nýbrž jeho výkonu přímo zamezil. Obezřetnost radím proto, že takový svépomocný zásah odstraněním plotu zpravidla přináší bezprostřední značně zlobnou reakci vlastníka
 3. Jak tedy zjistíte, zda je váš pozemek věcným břemenem zatížen? Podle vodního zákona je kanalizace i vodovodní potrubí vodním dílem. Vlastník pozemku, na němž se vodní dílo nachází, je povinen za náhradu strpět na svém pozemku vodní dílo, které bylo vybudováno před 1. lednem 2002, včetně jeho užívání

Video: Právo nezbytné cesty v novém občanském zákoníku

Jak vyřešit přístup na pozemek? - stavebni-vzdelani

Jsou-li k tomu zákonné důvody, lze v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci. Omezení přístupu na účelové komunikace upravují též zvláštní zákony jako např. zákon o ochraně přírody a krajiny Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah kamenné a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na kamenné tak na.

 • Mycí karta globus.
 • Zelené fazolky salát.
 • Pepco eshop.
 • Samojed cena.
 • Davy lidi se tisnili.
 • Hokejka ccm ribcor 64k.
 • Sony xperia z3 tablet bazar.
 • Zeus římsky.
 • Opráski sčeskí historje kalendář 2018.
 • Sesuv půdy rakousko.
 • Post malone berlin.
 • Asmodeus dnd.
 • Uzeni klobas video.
 • Prohlídka elektrárny.
 • Cast chrome.
 • Swgoh cc.
 • Scorpions song.
 • Colon sigmoideum.
 • Grepy a léky.
 • Prsten květ života.
 • Arnold schwarzenegger aftermath.
 • Arnold schwarzenegger aftermath.
 • Blender klávesové zkratky.
 • Amityville csfd.
 • 8 zs jidelnicek.
 • Kancelářská židle s nastavitelnou bederní opěrkou.
 • Zavinovačka little angel recenze.
 • Hedvábí metráž na malování.
 • Colours of ostrava 2017 line up.
 • Čsla army shop.
 • 19 bmi.
 • Kontrolka auto s klíčem opel zafira.
 • Služební poměr.
 • Stříbrné šperky náramky.
 • Reported speech cvičení online.
 • Lony nymburk.
 • Procesuální.
 • Podniky na náplavce.
 • Bradleyho cooper.
 • Bazilišek páskovaný chov.
 • Telata prodej.