Home

Dráha fyzika jednotka

 1. a do Prahy přijel v 9 h 10
 2. Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy. Ve fyzice zpravidla označuje prostorovou nebo časovou odlehlost věcí, v matematice však musí splňovat více kritérií.. Zvláštní případ vzdálenosti je dálka, kdy rozlišujeme výchozí, počáteční bod.
 3. dráha - délka trajektorie, kterou pohybující těleso se těleso opíše za určitou dobu - značka s - jednotka 1 m: rychlost - fyzikální veličina, která vyjadřuje podíl dráhy a času - rozeznáváme - okamžitá (v daném okamžiku, měříme ji tachometrem
 4. Délka trajektorie pohybujícího se tělesa Fyzikální veličina Označení : s Základní jednotka : m (metr) Ostatní jednotky: mm,cm,dm, km, míle
 5. − Je-li složená jednotka tvořena součinem dvou nebo více jednotek, označí se to jedním z těchto způsobů: N . m, Nm, přičemž: v soustavách s omezeným počtem znaků lze používat i tečku na lince, tj. druhá forma zápisu se může psát též bez mezery, s výjimkou případů, kdy značka někter
 6. 1.2 Trajektorie a dráha. Druhy pohybů; 1.3 Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb; 1.4 Rychlost rovnoměrného pohybu; 1.5 Dráha při rovnoměrném pohybu tělesa; 1.6 Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu; Síla a její měření - opakování 1.7 Síla a její znázornění; 1.8 Jednotka síly
 7. Fyzika na Vltavě pro přátele fyziky nejen základní školy Základní jednotka Proč? Délka: l: m: longitud z řeckého: μέτρον (métrov) Dráha: s: m: Čas: t: s: tempus, time lat. secundus - další v pořad.
Pohyb tělesa – Fyzika na Vltavě

7. třída - Klid a pohyb tělesa Výtah vystoupí do posledního patra věžového domu za 11,4 s. Příklad 5: Gepard uběhne 150 m za 5 sekund, orel dosahuje rychlosti až 230 km/h, delfín uplave za minutu až 1,2 km. Které zvíře je nejrychlejší a které nejpomalejší Zrychlení (akcelerace) je charakteristika pohybu, která popisuje, jakým způsobem se mění rychlost tělesa (hmotného bodu) v čase.. Zrychlení je vektorová fyzikální veličina, neboť udává jak velikost změny, tak i její směr.. Lze určit okamžité zrychlení a průměrné zrychlení.. Zrychlení lze určit jako derivaci rychlosti podle času.. 7. Světlené jevy . c - rychlost světla ve vakuu c = 300 000 km/s. f ( m ) - ohnisková vzdálenost φ = 1/ Dráha rovnoměrného pohybu Dráha je jednou z veličin popisujících pohyb. Charakteristika: dráha udává vzdálenost, kterou urazil bod pohybujícího se tělesa za určitý čas. Označení veličiny: s Jednotka: metr (m) Výpočet: s = v × t Pomůcka pro zapamatování vzorce: Poznámky: Doba pohyb

Základní jednotka - 1 sekunda (s) Odvozené jednotky - 1 minuta (min) - 1 min = 60 s 1 hodina (h) - 1 h = 60 min, 1h = 3600 s 1 den - 24 h 1 rok - 365 dní nebo 366 dní Měřidla času- hodin I.FYZIKÁLNÍVELIČINYAJEDNOTKY Fyzikálníveličinacharakterizujefyzikálnívlastnosti,stavy fyzikálníchobjektůajejichzměny,kterélzezměřit Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Fyzikální vlastnosti, stavy a změny hmotných objektů, které je možno změřit (např. objem, hmotnost a teplota u pevných těles, rychlost u těles v pohybu, elektrický náboj u nabitých těles, ), vyjadřujeme fyzikálními veličinami.. Abychom se v jednotlivých fyzikálních veličinách dobře orientovali, používáme smluvené. Dráha: pokud vezmeme délkové měřidlo a změříme délku trajektorie, získáme dráhu; Délka trajektorie, kterou opíše hmotný bod při svém pohybu za určitou dobu se nazývá DRÁHA; značka: s. * Jednotka: m (metr) - základní jednotka SI. dráha závisí na čase - dráha je funkcí času = s(t Zdroj: Prometheus - Fyzika pro gymnázia: Mechanika Jednotkou úhlové rychlosti je radián za sekundu (rad · s -1 nebo s -1 ) . Koná-li hmotný bod rovnoměrný pohyb po kružnici, nemění se jeho úhlová rychlost. Úhlová rychlost je lineární funkcí času

Vzdálenost - Wikipedi

Pohyb tělesa - znamená změnu polohy vůči jinému tělesu. Klid tělesa - znamená, že se vůči jinému tělesu nepohybuje. Totéž těleso může být vůči jednomu tělesu v klidu a vůči jinému tělesu v pohybu. Pohyb je relativní. Vlastnosti pohybu těles Fyzika pro 8. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 29-40 Fyzika pro 8. ročník Základní školy - I.díl, SPN 2001, str. 23-29 SW - Langmaster - Fyzika 1 - IV. kap. 38-4 s : (1) s a, t.j. (i) dĺžka dráhy (iné názvy: veľkosť dráhy, dráha), teda dĺžka spojitej čiary reálne opísanej hmotným bodom pri jeho pohybe, (ii) ako i, ale len pre prípad, že sa pohyb začína v bode s=0 a t=0; (2) s b (alebo u), t.j. krivočiara súradnica (iné názvy: jednorozmerná polohová súradnica s, dĺžka oblúka.

Rovnoměrně zpomalený přímočarý pohyb. Rovnoměrně zpomalený přímočarý pohyb je pohyb, při kterém zrychlení nemění velikost ani směr Fyzika . Fyzikové definují rychlost jako limitu podílu vektoru spojujícího dva body na dráze částice a časového intervalu, za který těleso urazí dráhu mezi těmito body, neboli jako derivaci polohového vektoru podle času v = dr/dt. Rychlost je tedy vektorovou veličinou, má velikost a směr Fyzika - obsah > Mechanika - teorie srozumitelně > Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb. Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb. Rovnoměrně zrychlený = zrychlení je stále stejné = velikost rychlosti se každou sekundu zvýší (případně sníží) o stejný díl. Rychlost. v = a ∙ t. v okamžitá rychlost a zrychlení, se kterým se dané těleso pohybuj Fyzika ø 61.6% / 7979 × vyzkoušeno; Fyzika pro 7. ročník-hlavně o síle a tlaku Fyzika ø 58.1% / 13961 × vyzkoušeno; Fyzika pro 6.ročník Fyzika ø 64.5% / 50657 × vyzkoušeno; Fyzika I Fyzika ø 44.6% / 16377 × vyzkoušeno; fyzika - značky veličin Fyzika ø 72.5% / 1896 × vyzkoušeno; Přístroje - fyzika 7. třída Fyzika ø 53.

Dostředivé zrychlení - definice, jednotka, vlastnosti, minimálně 3 vzorce Perioda - definice, jednotka Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu - vzorec, graf s = f(t) Dráha rovnoměrně zpomaleného pohybu - vzorec, graf s = f(t) Jednotka rychlosti - zápis a definice Jednotka periody - zápis a definic Dráha hmotného bodu Je délka trajektorie, kterou hmotný bod urazí za určitý čas. Dráha je skalární fyzikální veličina (je určena jen velikostí). Značka: s Jednotka: metr nebo jeho násobky. Poznámka: Dráha a trajektorie jsou odlišné pojmy, nemůžeme je zaměňovat. Cykloida Fyzika Author: Marek Killar Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Štěpánka Švejdová Created Date: 8/11/2010 10:25:00 PM Other titles: Fyzikální křížovky - pohyb těle jednotka: dráha s km rychlost v km/h Úlohy o pohybu můžeme rozdělit na dva základní typy: dráha rychlost doba s 1 v 1 t 1 s 2 v 2 t 2.

Veličiny pohyb

 1. Dopočítej online snadno a rychle mechanickou práci, sílu a úhel působní, dráhu, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej dvě veličiny a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jednotku pro zadání a pro vypočítanou hodnotu. Kalkulačk
 2. celkem dráha Průměrná rychlost je skalár → 200 km ujedu za 2h průměrná rychlost je 100 km/h Průměrná rychlost je zprůměrování času Áritmetický průměr rychlostí je součet průměrů 1.3. ROVNOMĚRNĚ ZRYČHLENÝ POHYB ∘ Potřebujeme k tomu dva základní vzorečky, pokud se t=0 a s 0 =0 2 2 1 s at v a
 3. Každý, kdo chce proniknout do tajů fyziky, musí začít u mechaniky. Mechanika je obor, který se mimo jiné zabývá pohybem. V našem světě se vše neustále pohybuje, lidí, zvířata, předměty
 4. MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA - teorie » MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA - příklady » MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ - teorie » MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ - příklady » 3. ročník ELEKTŘINA A MAGNETISMUS - teorie » ELEKTŘINA A MAGNETISMUS - příklady » OPTIKA - teorie » OPTIKA - příklady » 4. roční
 5. utu, když auto jede rychlostí 60 km/h. Úkol: do grafu dráha s-t vyznač polohu auta, které: - 1 h jede 50 km pryč - 1 h stojí - 1 h jede 100 km pryč - 1 h stojí - 1 h jede 50 km zpět Zjisti celkovou ujetou vzdálenost (*průměrnou rychlost). ře

Trajektorie a dráha - zsmutejovice

Rozhodnout, zda se těleso pohybuje, nebo je v klidu, můžeme jen tehdy, uvedeme-li, vzhledem ke kterému tělesu pohyb vztahujeme. POHYB TĚLESA Těleso se pohybuje, mění-li svou polohu vzhledem k jinému tělesu (nebo tělesům). (klid - svou polohu nemění Testy v HTML - fyzika. 1. Jednotky, převody 2. Kinematika 1 pohyb dráha kinematika počáteční rychlost parabola trajektorie klid rychlost křivočar pí veličina beta mí perioda ksí jednotka metr Kelvin mol frekvence Ampér kilogram gama Newton dráha síla omega candela delta delta čas tíhové zrychlen. základní jednotka rychlosti je km dalží Easto používaná jednotka Rychlost vyjadFuje, jakou dráhu urazl tåleso za jednotku Easu kolik metröza Isekundu kolik kilometröza 1 hodinu celková dráha celkový Eas . Rychlost nerovnomërného pohybu: Piíklad Otázka: Kinematika hmotného bodu Předmět: Fyzika Přidal(a): Anna H. 1) Úvod do kinematiky. Nejstarším odvětvím fyziky, které se začalo rozvíjet, byla bezpochyby mechanika, jejíž základy vybudovali Galileo Galilei a Isaac Newton.Mechanika se zabývá studiem nejjednoduššího fyzikálního jevu, který každý zná a pozoruje kolem sebe - mechanickým pohybem Dráha rovnoměrného pohybu Řidič si na dálnici zapnul tempomat. To je zařízení, které jednotka pascal značka jednotky Pa jednotka značka převody kilopascal kPa 1 kPa = 1 000 Pa megapascal MPa 1 MPa = 1 000 000 Pa Proč se musí některé nástroje (nůž, sekera

Značka je s, jednotka km; m Dráha. 100. 100 m = 10 cm ANO/NE. Pokud ne jak je to správně? NE . 100 m = 10 000 cm. 100. Síla, která působí na všechna tělesa na Zemi se nazývá Předmět: Fyzika Přidal(a): v . Pohyb vp=sc/tc=(celková dráha)/ (celkový čas) jednotka 1m/s , zančkavp . Okamžitá rychlost. Vektorová veličina, má směr. Určujeme velikost a směr, vektor rychlosti má vždy směr tečny k trajektorii v daném bodě. dráha narůstá od času t 0 Rychlost a dráha pohybu. 1. Jak značíme rychlost pohybu tělesa? s v m F. 2. Urči, které tvrzení není pravdivé. rychlost rovnoměrného pohybu měříme v jednotkách m/s nebo km/h Jaká jednotka nevyjadřuje rychlost pohybu? km/s km/h km/v m/s . 9. Automobil se pohybuje rovnoměrným pohybem rychlostí 54 km/h

dráha pohybu tělesa: je délka trajektorie, kterou těleso opíše za určitou dobu; je to fyzikální veličina, která má svoji značku a základní jednotku; označení: s : jednotka: m : 1 met rychlost a dráha rovnoměrného pohybu, okamžitá a průměrná rychlost, jednotky rychlosti, graf závislosti dráhy na čase C. Literatura: Fyzika pro 7. ročník základní školy, Prometheus, Praha 200 Fyzikální veličina rychlost má značku v.Rychlost rovnoměrného přímočarého pohybu je určena podílem délky dráhy a času v=s/t. Základní jednotkou rychlosti je metr za sekundu (m/s), rychlostí 1 metr za sekundu se pohybuje těleso, které urazí rovnoměrným pohybem dráhu 1m za 1s. Z násobných jednotek rychlosti se nejčastěji používá kilometr za hodinu (km/h, 1km/h=0. Klid a pohyb tělesa. Pohyb tělesa je změna polohy tělesa vzhledem k jinému tělesu. spojnice bodů, kterými při pohybu projde určitý bod tělesa, se nazývá trajektorie. délka trajektorie - dráha podle tvaru trajektorie - pohyb přímočarý, křivočarý. Rychlost - velocity). dráha, kterou urazí těleso za jednotku času ( h,s). značka - v. Rychlost je dráha za jednotku času. To znamená například 100m za sekundu - takto se jednotka čte, ale zapisuje se 100 m/s. Metr je základní jednotkou dráhy a 1s je základní jednotka času, proto základní jednotkou rychlosti je m/s (metr za sekundu).. Odvozené jednotky rychlost

test-html

Zápisy pro 7 - zsletovice

dráze - čím větší dráha, tím větší práce značka: W jednotka: J (Joule) 1 J - práce, kterou vykoná síla 1 N působením na dráze 1 m. výpočet: W=F∙s F - síla (N) s - dráha (m) (pokud zvedáme něco do výšky, je možno s nahradit h) Převody jednote Fyzika s nadhledem 6 Řešení pracovního sešitu jednotka metr litr kilogram newton sekunda stupeň Celsia 3. Příklad vyplnění: přístroj akumulátorová sekačka na trávu veličina délkahmotnostčas objem velikost 40631,950 75 celková dráha s cel Skalární a vektorové fyzikální veličiny. Veličiny, s nimiž se setkáváme při studiu fyziky, je možné rozdělit do dvou základních skupin: . 1. skalární fyzikální veličiny (skaláry) - jsou fyzikální veličiny, které jsou plně určeny jen číselnou hodnotou a měřící jednotkou.Mezi skaláry patří např. hmotnost, čas, délka, objem, teplota, Fyzika Zde najdete učivo fyziky. Začneme pomalu od začátku, tak jak se má. Délce této křivky říkáme ve fyzice dráha. Dráha se proto měří ve stejných jednotkách jako délka (milimetr, metr, kilometr). Základní jednotka času je sekunda, další jednotky času jsou minuta, hodina, den, milisekunda..

dráha značka: s. jednotka: 1m. vzorec : s = v.t. převodní řada: km 1000 m 10 dm 10 cm 10 mm. udává délku trajekterie - tzn. křivku po které se těleso pohybuje čas značka: t. jednotka: s. vzorec: t = s/v. převodní řada: h 60 min 60 s. SÍLA F / FORCE/ popisuje silové působení těles a polí. jednotka 1 Newton. znázornění. Testy v HTML - fyzika. 1. Jednotky, převody 2. Kinematika 1 3. Kinematika 2 mol čas kilogram dráha beta omega alfa zrychlení síla opakování perioda Newton ksí delta tíhové zrychlení candela gama frekvence pí sekunda veličina delta ró rychlost mí Kelvin jednotka f. Fyzika - ZŠ Borovany. Prohledat tento web. Zajímavosti a novinky. 6. třída. Rychlost je dráha, kterou urazí těleso za určitý čas. Značka: v. Jednotka: metr za sekundu - m/s. Další jednotky: km/h, km/s. Průměrnou rychlost tělesa vypočteme ze vzorce v = s:t veličina . jednotka . označení. definice . délka. metr [ m ] dráha, kterou urazí světlo ve vakuu za dobu 1/299792458 sekund. hmotnost. kilogram [ kg ] hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, vyrobeného ze slitiny platiny a iridi

I. ÚVOD I.1. Fyzika, fyzikální veličina, fyzikální jednotka (1.hod) FYZIKA - zkoumá děje a jevy nejen v přírodě. (pohyb auta, rozpad atomového jádra, ) Fyzikální veličina FV - popisuje kvantitativně a kvalitativně fyzikální děj, jev (rychlost v, poločas rozpadu T ) a) skalární fyzikální veličiny - jsou určené pouze svou velikost Fyzika . Nacházíte se na dráha jako délka trajektorie uražená tělesem, čas a jeho jednotka, rychlost rovnoměrného a průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu, jednotka rychlosti síla, její jednotka a znázornění síly, gravitační síla, vztah mezi gravitační silou působící na těleso a hmotností tělesa.

φ - úhlová dráha * Jednotka: rad (radián) 1 radián je úhel, jemuž odpovídá oblouk kružnice o stejné délce s, jako je poloměr kružnice r, tzn.: s = r. jak velký úhel za 1 sekundu průvodič opíše nám charakterizuje úhlová rychlost ω * Jednotka: rad. s- Podle čeho získaly veličiny - dráha, rychlost a čas - písmenka pro svá označení? Publikováno v 6. ročník , 7. ročník , pohyb Označeno výpočet rychlosti , vysvětlení Navigace pro příspěve

Přehled fyzikálních veličin ZŠ - Fyzika na Vltav

Fyzika 6.-9. - Fyzika 7 III2-21-11 Dráha při rovnoměrném pohybu tělesa - pracovní list •označení: s •základní jednotka: [s] = 1 m (metr) •další jednotky: km (kilometr) •platí vztah: s = v · t •dráha při rovnoměrném pohybu tělesa rovnoměrně narůstá s čase Nehledáte náhodou převody ceny energie?. Fyzikální veličina práce má značku A, je určena součinem síly a dráhy A=F.s, práce je skalární veličina.. Základní jednotkou práce je joule (J, čtěte džaul). Práci 1 joulu vykoná tělěso, které silou 1 newtonu posune jiné těleso po dráze 1 metru, jestliže dráha leží ve směru působící síly

Zrychlení - Wikipedi

Fyzika I vyučující: Petr Alexa pracoviště: Institut fyziky kontakt: místnost A952, tel. 597 323 100 konzultační hodiny: čtvrtek 8:30 ­ 9:3 Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy, Prometheus, Praha 2010 [3] Mgr. Jaroslav Reichl: Klíč k fyzice, Albatros, Praha 2005 [4] Mgr. Jaroslav Reichl, www.fyzika.jreichl.com [5] Mgr. Martin Krynický, www.realisticky.cz 2 Kinematika hmotného bodu Nejstarším odvětvím fyziky, které se začalo rozvíjet, byla bezpochyby mechanika Kmit je dráha, kterou těleso urazí a vrátí se do původní polohy, přičemž orientace pohybu je stejná. Kyv je polovina kmitu. Perioda je doba, za kterou těleso vykoná jeden kmit. Frekvence (dříve kmitočet) je převrácená hodnota periody, její jednotka je Hertz a říká nám, kolikrát za vteřinu se periodický děj stane

- Dráha - délka trajektorie, kterou pohybující se těleso urazí za určitou dobu - Značka: s, jednotka: m (metr), měřidlo: metr - posuvný pohyb - všechny části tělesa se pohybují po stejné trajektorii se stejnou délkou (např.: posun knihy po stole, padající šiška ze stromu, Jednotka dráhy [s] = m, rychlosti [v] = m⋅s −1, zrychlení [a] = m⋅s −2. Z rozkladu vektoru zrychlení . a do dvou na sebe kolmých složek (směr tečny ke křivce a směr hlavní normály) najdeme vztahy pro tzv. tečné a normálové zrychlení. Na trajektorii v obr. P2.11a) zvolme dva body . 1 a . P. 2. va vektory rychlosti .a . v.

Vzorce z fyziky - Sweb

Základní fyzikální jednotka látkového množství. 1 mol libovolné látky obsahuje stejný počet částic jako je obsaženo atomů ve 12 g izotopu uhlíku 12C. Tento počet udává Avogadrova konstanta, jejíž hodnota je přibližně 6,022×1023. sekund FYZIKA 1. ročník (1995/1996) 23. 2. Soustava SI. Soustava obsahuje sedm základních a dvě doplňkové jednotky (odvozené podle definičních vztahů) násobky a díly jednotek a jednotky vedlejší. VELIČINA JEDNOTKA ZNAČKA-----Délka metr m Hmotnost kilogram kg Čas sekunda s Elektrický proud amper Tak vznikla a rozvíjela se věda, která dostala název fyzika, a to podle řeckého slova physis (příroda). (např. jednotka rychlosti m.s-1). Vedlejší jednotky (patří sem např. čas, dráha apod.) vektorové fyzikální veličiny - vektory (z latinského vector = jezdec, nosič) jsou zcela určeny číselnou hodnotou, směrem.

Fyzikální veličiny a jejich jednotky - Fyzika :: ME

a. dráha b. rychlost c. trajektorie d. čára e. ovál 3. Fyzikální veličinou není: a. dráha b. rychlost c. čas d. trajektorie e. síla 4. K popisu pohybu tělesa používáme veličinu: a. hmotnost b. síla c. rychlost d. čas e. délka 5. Jaká je správná jednotka rychlosti? a. m b. h/km c. km/h d. s/m e. m/ Kapitola 3.: Kinematika Kinematika obor, který zkoumá pohyb bez ohledu na jeho příčiny klid nebo pohyb tělesa se zkoumá vzhledem k jiným tělesům vztažná soustava pro zjednodušení sledovaného tělesa hmotný bod hmotnost zůstává stejná, rozměry zanedbáváme Trajektorie množina bodů, kterými projde pohybující se těleso (hmotn Vlnová délka λ - dráha, kterou proběhne vlnění za dobu jedné periody Rychlost šíření zvukové vlny [ upravit | editovat zdroj ] Rychlost závisí na druhu prostředí a také na okamžitých podmínkách, jako je teplota , tlak, u vzduchu vlhkost

trajektorie, dráha, pohyb rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý, křivočarý, posuvný, definice síly, zařazení do soustavy SI, jednotka, znázornění síly skládání rovnoběžných i různoběžných sil působících na HB i těleso rozklad sil na složky (matematické kyvadlo, nakloněná rovina dráha /mm 0 5 11 16 21 29 42 54 74 84 95 103 112 124 135 139 144 149 154 160 166 10 Tentokrát nakreslíme (ve fyzice i v praxi často používaný) graf, kde na vodorovnou osu vynášíme čas Jednotka síly je newton, N=kg.m.s-2. kružnici o poloměru r = 2 m, přičemž jeho dráha závisí na čase podle vztahu s kt3, kde k = 0,005 m.s-3. Určete Fyzika, kde hledáme neznámý parametr pohybu na základě znalosti působících sil a opačně Fyzika - 7. ročník . Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta. Trajektorie - myšlená čára pohybu tělesa Dráha - změřená trajektorie Dráha značka: s hlavní jednotka: m vedlejší jednotka: km, dm, cm, mm měřidlo: pásmo, metr, radar

Trajektorie a dráha hmotného bodu - HTML, Fyzika

FYZIKA I Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb . Úhlová dráha, úhlová rychlost a úhlové zrychlení Jednotka úhlové dráhy [ϕ] = rad, úhlové rychlosti [ω] = rad⋅s − Fyzika Maršovská . Menu jestliže působí silou na jiné těleso a přemísťuje ho po určité dráze - značka: W - jednotka: J (joule) 1 kJ = 1 000 J. působící síla; s - dráha (přímá) Př. Jakou práci vykonala maminka, která tlačí kočárek stálou silou 250 N po dráze 300 metrů? F = 250 N s = 300 m Rychlost je dráha za jednotku času. To znamená například 100m za sekundu - takto se jednotka čte, ale zapisuje se 100 m/s. Metr je základní jednotkou dráhy a 1s je základní jednotka času, proto základní jednotkou rychlosti je m/s (metr za sekundu). Odvozené jednotky rychlosti.. relativita pohybu a klidu, vztažná soustava, rychlost, dráha a trajektorie, rozdělení pohybů, pohyb rovnoměrný, pohyb rovnoměrně zrychlený, pohyb rovnoměrný po kružnici 2. Dynamika pohybu hmotného bodu síla a její účinky, Newtonovy pohybové zákony, hybnost a impuls síly, zákon zachován W = F * s * cos α (práce je síla krát dráha krát cosinus úhlu síly) Je-li 0° α 90° pak cos α > 0 , a proto W > 0 (těleso koná práci) Je-li α = 90° pak cos α = 0 , a proto W = 0 (práce se nekoná) Je li 90° α 180° pak cos α 0 , a proto W 0 (těleso práci spotřebovává) Kinetická energie. Pohybová energie E k = 1/2 * m.

Rovnoměrný pohyb po kružnici - FYZIKA 00

F8 – OPAKOVÁNÍ (pohyb a síla) | Výuka chemie, fyziky a

Magnetická indukce - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Ze vztahu pro průměrný výkon je odvozena jednotka výkonu [P] = J × s-1 = kg × m2 × s-3 = watt (W) Výkon jednoho wattu má zařízení, které vykoná práci 1 joulu za 1 sekundu. Práci lze vyjádřit vztahem W = P × t . odtud vyplývá, že pro práci můžeme použít jednotku wattsekunda (1 Ws = 1 J) dráha (jednotka metr ) čas (jednotka sekunda (vteřina) ) rychlost (jednotka metr za sekundu ) zrychlení (jednotka metr za sekundu na druhou) Příklad 1. Řidič jede rychlostí , ve vzdálenosti se objeví překážka. Řidič je schopen brzdit se zpomalením max. . Fyzika v příkladech.

PPT - 2 2

Pohyb těles - FYZIKA

Co už umíme - Fyzika 75450 - Dmychadlo - HELAGO-CZ, s

Video: Stav beztíže: Tajem.vesmír (7:10 míček-hor. dráha,23:55 beztíže v letadle ) pořad-nova. Na vhodné oběžné dráze je odstředivá síla = gravitační síla. (od gravitační odečtu stejně velkou odstředivou sílu - tíhová síla je pak = 0) Stav beztíže znamená: tíhová síla = 0. Rýsovací potřeby , její jednotka je jeden joule (J). Napiš na tabuli vzorec pro vypočet práce. W = F . s. Jakou fyzikální veličinu označují ve vzorci . F, s. Síla, která působí na těleso, se značí . F (jednotka síly . N), dráha, po které síla těleso posune, se značí . s (jednotka dráhy . m). Motivace k novému učiv Fyzika 2. stupeň. VY_52_INOVACE_01_05 Pohyb tělesa. Mgr. Lucie Stehlíková. Anotace: Veličiny charakterizující pohyb - dráha, rychlost, čas (označení, jednotky) Měřidla veličin charakterizujících pohyb. Vzoreček. Základní příklady. Metodika: interaktivní prezentac Pohyb těles je změna polohy tělesa vzhledem k jinému tělesu; Těleso je vzhledem k jinému tělesu v klidu, pokud se vzhledem k němu nepohybuj Fyzika používá teoretické a experimentální metody. Má velký význam pro rozvoj techniky a stává se tak důležitým nástrojem růstu životní úrovně. Má také důležitý světonázorový význam. kde s je celková dráha, t je celková doba pohybu. Jednotka rychlosti je m/s (metr za sekundu) nebo km/h

 • Stereokotoučky prodej.
 • Největší polopouště.
 • Winchestrovka 22lr.
 • Koule z krepového papíru.
 • Background image url.
 • Gs1 company prefix.
 • Moorův reflex jak dlouho.
 • Řeka indus mapa.
 • Optimalizace pdf.
 • Piercing do nosu pecka.
 • Upíří deníky 9 série online.
 • B ford.
 • Mozek bolest.
 • Carpe diem meaning.
 • Wrist ball.
 • Pošta klientske centrum.
 • Světelný spínač schema.
 • Oxidační číslo definice.
 • Gentadex příbalový leták.
 • German titov hockey.
 • Jmenuju se martin song.
 • Využití nerostů.
 • Kdy podat souhrnné hlášení.
 • Zavinovačka little angel recenze.
 • Gibraltarský průliv mapa.
 • Ceny nemovitostí ve světě.
 • El paso shooter.
 • Pošta klientske centrum.
 • Langusta jak jíst.
 • Labutí píseň význam.
 • Boeing 747 400 seat map klm.
 • Region charakteristika.
 • Bamm bamm.
 • Maďarské královské letectvo.
 • Mercedes benz eqc cena.
 • Pivní etikety burza.
 • Česká přísloví piktogramy.
 • Zelený čaj před spaním.
 • Me luna.
 • Jak vypálit cd nero.
 • Pečená cizrna blog.